Valtuutetun vastuu


  

                                                                                                                                     4.4.2017

Poliitikon vastuulla käsitän hieman eri asiaa kuin poliittisella vastuulla. Vastuun ymmärrän velvollisuutena hoitaa jokin asia alusta loppuun ja kestää tekemisensä seuraukset Ne voivat olla esimerkiksi taloudellisia vastuita. Yrityksen hallitus on aina vastuussa lompakoillaan kollektiivisesti yritykselle päätöstensä seurauksena yritykselle aiheutetusta vahingosta. Vastuu voi realisoitua virasta tai toimesta erottamisena. Viranomaiset voivat asettaa päättäjän tai tekijän rikosoikeudelliseen vastuuseen. Yritykset varovat yrityskuvaansa ja vastuulisuuden mielikuvaa kuin kallista helmeään. Kolaus tai epäilys tuotteen eettisyydestä tai vahingollisuudesta johtaa ongelmiin markkinoinnissa ja myynnissä. Liikevaihto laskee ja tulee taloudellisia tappiota. Sama koskee kunnallisia yhtiöitä, joissa hallituksen jäsenet ovat osin poliittisin, osin muiden näyttöjen perusteella, valittuja.                               Valtuutetun vastuu on kiteytetty lauseeseen ” oikeutta ja kelpoisuutta hoitaa lain nojalla julkisia asioita omalla vastuullaan ja kunnan jäsenten etujen mukaisesti.” Luottamushenkilöt käyttävät päätöksiä tehdessään siis julkista valtaa Lain tai kunnan sääntöjen nojalla toimielimelle annettua päätösvaltaa. Päätösten seurauksena kuntalaiset voivat saada joko etuisuuksia tai velvollisuuksia. Valtuutetun tulee pyrkiä arvioimaan päätöksenteon seurauksia sillä tavalla, että ne kohtelevat asukkaita tasapuolisesti.

Kunnallisessa päätöksenteossa voidaan käsitellä asioita, joissa valtuutettu on ns. esteellinen niitä käsittelemään. Esteellisyys tarkoittaa sitä, että päätösestä olisi jotakin hyötyä itselle tai lähipiirilleen. Valtuutetulla on itsellä vastuu arvioinnin tekemiseen. Jos ”jäävi” osallistuu päätöksentekoon, valitettaessa päätös kumoutuu. ja siitä voi seurata päättäjälle sanktioita. Valtuusto voi myös kollektiivina päättää, että joku sen jäsenistä on esteellinen ja poistaa hänet salista.

Luottamustoimen hoitaminen on pakollista. Kuntalaki ymmärtää asian niin, että valittu on vastuussa äänestäjilleen. Päätös erosta ei saa olla hetkellinen mielen heilahdus. Eroon pitää olla painava syy, esimerkiksi sairaus tai muutto paikkakunnalta. Ketään ei voida erottaa valtuuston jäsenyydestä paitsi rikosperustein. Huono käytös tai soputumattomuus eivät ole hyväksyttäviä perusteita. Luottamushenkilön on oltava koko vaalikauden vaalitoimikelpoinen, koskee juuri esimerkiksi tuota asuinpaikkaa. Päätökset tehdään virkavastuulla. Virkamiehen erityisasemaan kuuluu muita laajempi vastuu työssä tapahtuneista virheistä eli virkavastuu. Virkavastuun on vakiintuneesti katsottu käsittävän sekä rikosoikeudellisen että vahingonkorvausoikeudellisen vastuun.

Erityinen vastuukokonaisuus on sitten poliittinen ja moraalinen vastuu. Poliitikon työ on määräaikaista. Äänestäjät antavat valtakirjan ja siirtävät omaa vastuutaan päättäjälle. Jos äänestäjät eivät ole tyytyväisiä, he voivat peruuttaa vallansiirtonsa ja siirtää sen jollekin toiselle. Tätä kutsutaan poliittiseksi vastuuksi. Tähän kietoutuu valtuutetun moraalinen ja eettinen tapa hoitaa yhteisiä asioita. Tätä äänestäjät arvioivat ja tekevät säännöllisesti omat johtopäätöksensä.

Tähän lopuksi voisi tehdä kysymyksen äänestäjän poliittisesta vastuusta. Kukin voi kysyä itseltään, ketä minun pitäisi äänestää, että välttyisin huonoilta päätöksiltä? Tai että saisin rangaistuksen sijaan palkinnon. Myönnän, että pohdittavaa riittää. Valinta ei ole helppo. Lopulta on kuitenkin tehtävä päätös, meni syteen taikka saveen!

Esa Kanerva