Miksi Tays:n työsuojelutoimintaa hoidetaan Aamulehden kautta
                                                                                                                                30.6.2017

Olen ihmetellyt jo jonkin aikaa Tampereen Yliopistollisen sairaalan johdon ja sen työsuojeluvaltuutettujen epäluottamusta toisiinsa. Epäluottamus on ilmennyt vuotoina lehdistöön, työnjohdollisina kurinpitotoimina ja syyttelyinä. Lait määrittävät työsuojeluvaltuutetun tehtäväksi ja henkilöksi, joka edustaa henkilöstöä työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Työ­tur­val­li­suu­den ja työ­hy­vin­voin­nin kan­nal­ta on tär­ke­ää, että työ­pai­kal­la työ­an­ta­ja ja työn­te­ki­jät toi­mi­vat kes­ke­nään yh­teis­työs­sä. Pitkän kokemukseni mukaan ilman rakentavaa ja toista osapuolta kunnioittavaa yhteen hiileen puhaltamista ei työsuojelutoiminta voi toteutua parhaalla mahdollisella tavalla.

Aluehallintovirastoa on käytetty paljon riitojen sovittelijana. Sairaalassa kuulemma valtuutetut käyttävät painostuksena lausetta, ”Ilmoitetaanko Aviin vai Aamulehteen?” silloin, kun kaikki ei mene heidän mielensä mukaan. Moniin työsuojeluun liittyviin kysymyksiin liittyy arviointia siitä, millä keinoin voidaan päästä ratkaisuun. Esimiehen pitää miettiä, millä keinoin voidaan päästä onglmaan kiinni kustannustehokkaimmin, vaikka olisi olemassa helppoja kalliimpia ratkaisuja. Näistä näkemyseroista syntyy monesti kitkaa. Yhteiset asiat tulee selvittää kuitenkin yhdessä eikä uhkailemalla.

Työnantajapuolenkin on syytä miettiä suhtautumistaan minun epäilemääni yhteistyön puutteeseen. Miten luottamusta voitaisiin rakentaa? Ainakaan suulliset huomautukset ja syyllistäminen eivät edistä asiaa. Olisiko kannattanut pureutua tiukemmin työntekijöitten työtovereihin kohdistuneisiin nimittely- ja solvaamiskohtauksiin? Kaikkia ammattilaisia on kohdeltava samalla tavalla samanlaisissa tilanteissa! 

Toiminnan tulee olla avointa ja sallitussa määrin julkista. Työsuojelun yhteistoimintaa ei hoideta julkisuuden tai tietovuotojen kautta. Parhaiten ongelmat ratkeavat työpaikoilla. Välttämättömät ratkaisut on tehtävä heti eikä vasta huomenna. Työntekijöitten terveys on niin arvokas asia, ettei sen kanssa voi vetkutella ja odottaa, että aika tai työsuojelu hoitaisivat ongelman. Myös työn­te­ki­jöi­den omalla ak­tii­vi­sel­la osal­lis­tu­mi­sel­la on kes­kei­nen mer­ki­tys heidän tur­val­li­suu­den, ter­vey­den ja työ­hy­vin­voin­nin edistämisessä.

Esa Kanerva, kaupunginvaltuutettu sd