Särkänniemi on enemmäin kuin elämyspuisto!


   
                                                                                                                                          3.5.2016


 


Toveriseuran vieraana huhtikuun lopulla kuukausikokouksessamme kävi Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä. Miikka on pitkäaikainen kokoomuspoliitikkko, kaupunginvaltuutettu ja kaunginhallituksen jäsen. Nykyisin hän on Särkänniemi Osakeyhtiön toimitusjohtaja. Huvipuistobisnes on nykyään kovaa hommaa, kilpailu on kovaa ja erilaisia tapahtumapuistoja on noussut Suomeen kuin tatteja keväällä sateen jälkeen. Hän kertoi olevansa toimitusjohtaja. joka on tehnyt elämyspuiston huonoimman tuloksen, mutta myös tekemässä Särkänniemen historian parasta tulosta. Haasteita on ollut, sateisia kesiä, ”väärää” hinnoittelua ja delfiini-ongelmaa. Delfiineistä en kirjoita muuta kuin, että asia on hoidossa ja niistä pidetään jatkossakin hyvää huolta. Hankkeiden kokonaiskustannusarvio liikkuu 100 miljoonan euron tienoilla.


 


Särkänniemen isku- ja mainoslause on ”enemmän kuin elämyspuisto”. Se kuvaa tulevaisuuden palvelulupausta. Huvipuiston suunnitelmissa on koko alueen ja palveluiden massiivinen laajentaminen.  Suunnittelualueena on Särkänniemen huvipuistoalue ja muut niemellä sijaitsevat alueet sekä lisäksi Onkiniemen entinen teh­dasalue, Mustanlahden ja Kortelahden satama-alue ja Rantaväylän tiealue. Alue rajautuu pohjoisessa Näsijärveen ja etelässä rautatiehen. Idässä rajana on Tammerkoski ja lännessä Sahate­ränkatu. Särkänniemen alueella on lukuisia elämyspuistoon liittyviä raken­nuksia ja huvilaitteita sekä kaupungin merkkirakennuksia, kuten Näsinneula ja planetaario sekä Sara Hildénin taidemuseo. On­kiniemen alueella sijaitsevat entisen trikootehtaan punatiiliset tehdas- ja voimalarakennukset. Mustanlahden satama on Näsi­järven puolen tärkein satamapaikka, jossa on mm. vierasvenesa­taman palvelut sekä ravintola- ja tapahtumatoimintaa. Alueella käy vuosittain n. 600.000 asiakasta. Hankkeiden kokonaiskustannusarvio liikkuu 100 miljoonan euron tienoilla.


 


Rantaväylän tunneli rauhoittaa alueen liikennettä ja mahdollistaa uudet keinot järjestää pääsy alueelle.


Yhtenä liikenteellisenä tavoitteena on ollut vahvistaa kävelyn ja pyöräilyn asemaa sekä parantaa yhteyksi­en laatutasoa sekä alueen sisällä että ulkopuolelle. Tavoitteena on lisätä keskustasta tulevan jalankul­kuakselin viihtyisyyttä ja esteettömyyttä. Tärkeimpiä yhteyksiä ovat keskustasta saapuvat kävely-yhteydet sekä niiden jatkeena oleva Mustanlahden ylittävä silta Särkänniemeen. Tavoitteena on lisäksi ollut mahdollistaa Paasikivenkadun länsi-itä – suuntainen seudullinen jalankulun ja pyöräilyn pääreitti, joka kulkee Paasikivenkadun vartta edelleen Ranta-Tam­pellaan.


Lisäksi tärkeänä tavoitteena on ollut kasvattaa jouk­koliikenteen kulkutapaosuutta alueelle saapumi­sessa. Tämän mahdollistaa linja-autoyhteyksien lisäksi raitiotien ja sen Sepänkadun raitiotiepysäkin rakentuminen.


 Elämyspuistoa kehitetään entistä vetovoimaisem­maksi matkailukohteeksi, joka toimii jatkossa vah­vemmin myös ympäri vuoden aktiivisena vapaa-ajan ja elämyksien kohteena. Uusia sijoitettavia hankkeita ovat mm. hotelli, ve­sipuisto, sisäaktiviteetit, uudet ravintolat ja uudet huvilaitteet.


Mustanlahden satama-alueeseen liittyy samanai­kaisesti satamatoiminnan turvaavia tavoitteita että tavoitteita alueen kehittämisestä virkistys- ja tapah­tumakäytössä, osana kaikille kaupunkilaisille avointa kaupunkimaista rantavyöhykettä. Satamatoiminto­jen kehittämiseen liittyy nykyisten isojen liikennöin­tialusten toiminnallisuuden mahdollistaminen, joka käytännössä tarkoittaa tilavarauksia sekä sataman laiturialueella että vapaata väylätilaa liikennöintiin. Sataman kehittämiseen liittyy myös kotisatamalaitu­rien määrän lisääminen.


Taidemuseo sijaitsee ainutlaatuisella luonnonlähei­sellä paikalla ja sillä on merkittävien kokoelmiensa ja vaihtuvien näyttelyiden ansiosta mahdollisuus kehittyä nykyisessä sijainnissaan entistä tärkeäm­mäksi kulttuurikohteeksi. Suunnitelmassa tutkitaan museon saavutettavuuden parantaminen ja selkeyt­täminen sekä museorakennuksen laajentamismah­dollisuudet.


Meillä tamperelaisilla on onni omistaa Särkänniemen kaltainen yhteinen, elämys-, huvipuisto-, taide ja vapaa-ajan palvelukeskus. Ei aina tarvitse lähteä kauas tai ulkomaille saadakseen kaikenikäisille sopivia ”huvielämyksiä”.  Historian keisarit tiesivät jo kauan aikaa sitten, että kansa tarvitsee paitsi leipää, myös sirkushuveja!


Esa Kanerva


 


Lähteenä on käytetty Särkänniemen yleiskaavaesitettä.