Haluatko tietää tulevasta eläkkeestäsi, työeläkemuutoksen pääperiaatteet v. 2017


                                                                                                                                 30.9.2017
Vaikka kirjoitan tätä Kunnallisen Eläkelaitoksen tiedotusinformaation pohjalta, tietoa on sovellettavissa myös muitten eläkelakien piirissä oleviin eläkkeisiin.

Suomen työeläkejärjestelmän keskeisinä periaatteina ovat olleet lakisääteisyys ja pakollisuus, jotka takaavat hyvän kattavuuden. Toisena pääperiaatteena on ollut ansaintaperiaate eli oikeus eläkkeeseen ansaitaan työllä. Kolmas periaate on ollut ansiosidonnaisuus, eläke on suhteutettu ansaittuun palkkaan ja katottomuus. Neljäs piirre on ollut oikeus tulevaan aikaan. Toisin sanoen 
tuleva aika on työkyvyttömäksi tulon ja vanhuuseläkeiän välinen laskennallinen aika. Viiden tunnusmerkistö toteutuu koskemattomuusperiaatella eli ansaittu eläkeoikeus säilyy myös työsuhteen päätyttyä. Viimeisenä ominaisuutena on indeksisidonnaisuus, eläkkeen arvo säilyy, koska se on sidottu työeläkeindeksiin, jonka arvo määräytyy hintojen ja palkkojen muutosten mukaan.

V a n h u u s e l ä k e l a s k u r i s s a 1953 ja sitä ennen syntyneille laskuri näytetään.
1954 ja sen jälkeen syntyneille ei laskuria näytetä ellei henkilöllä ole 63 vuotta alempaa henkilökohtaista eläkeikää (julkisella sektorilla). Laskennantuloksille viimeisin näytettävä ajankohta voi olla 1.1.2017 alkaen. Laskurissa näytetään tämänhetkinen eläkeikätieto. Se sisältää kuitenkin huomautustekstin siitä, että eläkeikään saattaa tulla muutoksia nykyisestä v. 2017 eläkeuudistuksen myötä.

O s a - a i k a – e l ä k e l a s k u r i s s a 58–67-vuotiaille laskuri näkyy palvelussa. Tulevan eläkeuudistuksen vuoksi tietoa oikeudesta osa-aikaeläkkeeseen ei laskurissa tällä hetkellä näy. Laskuri näytetään asiakkaalle, mikäli hänellä on oikeus osa-aikaeläkkeeseen 1.12.2016 tai aikaisemmin. Osa-aikaeläkkeen viimeinen mahdollinen alkamispäivä on rajattu ajankohtaan 1.12.2016. Arviota osa-aikaeläkkeen jälkeisestä vanhuuseläkkeestä ei tulevan eläkeuudistuksen vuoksi laskurissa näytetä.

T y ö k y v y t t ö m y y s e l ä k e l a s k u r i s s a laskuri on käytettävissä, kuten aikaisemminkin. Palvelussa näkyvä työeläkeote sisältää tiedon karttuneesta eläkkeestä 31.12.2014 loppuun mennessä. Tämä edellyttää, että työnantaja on ilmoittanut edellisen vuoden ansiotiedot rekisteriin 22.9.2015.

E l i n a i ka k e r r o i n tarkoittaa sitä, että eläketurva sopeutetaan eliniän odotteen muutokseen. 2010 ja sen jälkeen alkavat eläkkeet kerrotaan elinaikakertoimella. Laskennassa käytetään sen vuoden kerrointa, jonka aikana henkilö on täyttänyt 62 vuotta. Jos eläkeikä on alle 62 vuotta, käytetään eläkkeen alkamisvuodelle vahvistettua kerrointa. Eläkkeen tasoa voi parantaa jatkamalla työntekoa.

T y ö u r a e l ä k k e e s s ä työkyky arvioidaan työterveyshuollossa, jos työkyky on sairauden, vian tai vamman vuoksi heikentynyt ja mahdollisuus jatkaa työssä on pysyvästi huonontunut. Edellytyksenä on, että työ jatkuu tai sen päättymisestä on enintään vuosi. Saantiedellytykset ovat työkyvyttömyyseläkettä lievemmät. Eläkkeen taso on työkyvyttömyyseläkettä matalampi. Eläkkeen määrä on eläkkeen alkamiseen mennessä karttunut eläke – ei tulevaa aikaa. Alaikärajaksi on määritelty 63 vuotta. Työura edellyttää 38 vuoden työuraa, joka on tehty rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä ja kriteerit kirjataan tulevaan eläkelakiin.

A m m a t i l l i s i a e l ä k e i k i ä voi olla julkisella sektorilla tietyissä ammateissa (esim. sairaanhoitajat, opettajat, palomiehet) ennen vuotta 1989 toimineilla (koskee noin 8500 ihmistä).
Ammatillisia eläkeikiä esitetään nostettaviksi vastaavalla periaatteella kuin yleisen eläkeiän ikärajoja. Tällöin henkilön ammatillista eläkeikää nostettaisiin vuodesta 2018 alkaen kolme kuukautta vuodessa sen mukaan, mikä hänen nykyinen ammatillisen eläkeiän täyttämisvuotensa on (ikäraja ei kuitenkaan voisi nousta yli yleisen vanhuuseläkeiän alarajan). Ammattiliitot yrittävät vielä vedota eduskuntaryhmiin, ettei muutosta tehtäisi.

Eläkeuudistus ei vaikuta ennen vuotta 2017 eläkkeelle siirtyviin, esimerkiksi jo myönnetyt osa-aikaeläkkeet jatkuvat. Alin yleinen vanhuuseläkeikä 63 vuotta ei nouse ennen vuotta 1955 syntyneillä. Valittavissa oleva eläkkeelle jäänti 63–68 vuotta päivittyy uudessa lainsäädännössä, eläkkeelle jääntiajankohta on jatkossakin joustava. Julkisella puolella lasketut henkilökohtaiset eläkeiät säilyvät, mutta alempiin ammatillisiin eläkeikiin on esitetty korotuksia. 1965 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä sidotaan elinikään: Eläkeikäraja kytketään elinajan keskimääräiseen kehitykseen vuodesta 2027 alkaen.

Esa Kanerva