Ajatuksia Tampereen toimintamallin uudistamisesta


TAMPEREEN TOIMINTAMALLIN UUDISTAMISESTA                         7.5.2015

 ¤ Kunnan roolin muuttuminen palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä muutosten vaikutukset kuntatalouteen?

Päättäjät eivät voi seisahtua edes valtuustokaudeksi. On tehtävä koko ajan toimintaympäristön arviointia, koska se muuttuu koko ajan. Strategiakaudeksi 4 vuotta on liian pitkä. On turha odotella hetkeä, jolloin olisi tyyntä. Päättäjien asenteen muuttuminen voisi helpottaa tilannetta. Keskiössä on, että päätösten tekijät hyväksyvät asiantilan. Kunta>< kuntalainen asiakkuuden havainnointi, toimintaympäristön muutokset ja niihin reagoiminen, niin kuin liike-elämässä, on tehtävä ajantasaisesti.

Vastaus itse kysymykseen: Yhteiskunnassa on tapahtunut ja tapahtumassa kansalaisten käyttäytymisen muutos ja turbulenssi, josta tämän päivän päättäjät ovat ymmällään. Menneitten vuosikymmenten vahvojen sosiaalisten suhteiden ja yksilöitten kiinnittyminen yhteisöön on vaihtunut nykyiseen yksilökeskeiseen ajatteluun ja asenteisiin Siksi aiemmat kunnan toimintatavat eivät päde.  Kunnan palveluilta vaaditaan yhä korkeampaa laatua. Samalla rahavarat edellyttävät kustannustietoisuuden ja tehokkuuden lisäämistä. Myös lainsäädäntö edellyttää julkisten hankintojen kilpailuttamista. Useille kuntien palvelualoille onkin syntynyt merkittävää yksityistä tarjontaa oman tuotannon rinnalle. Päättämättömyys siitä, miten palvelut selkeästi järjestetään (julkinen sektori><yksityinen sektori><Kela), on ongelma. Paikallisesti kuntien valtuustoille tulisi lisätä harkintavaltaa siitä, miten palveluja voidaan tuottaa ja suhteuttaa kunnan voimavaroihin, antaa valtaa arvioida vaikuttavuudeltaan tehokkain tapa toimia ja valtakunnallisesti lainsäädännöllisesti purkaa vaikuttavuudeltaan kyseenalaisia tehtäviä. Kaupungin oma tuotanto kaikella todennäköisyydellä pärjää kilpailussa sekä taloudellisesti että laadullisesti.

¤ Sote-uudistus

On lähdettävä liikkeelle sokkelista eli ketkä työskentelevät perustasolla tehokkaasti ja tuottavasti Ammattikuntaiset privilegiot kuuluvat 1800-luvulle. Kun pappien ja apteekkarien asettaminen kansakunnan kaapin päälle on saatu järjellisiin mittoihin, olisi seuraavaksi saatava kuriin korkeasti koulutetut avainasemassa olevat ammattikunnat. Ei ole mitään järkeä siinä, että lääkäriksi koulutetaan ihmisiä niin vähän, että he voivat sanella omat työehtonsa. Lääkärin työ ei ole niin vaativaa, kuin kansa tällä hetkellä olettaa. Sairaanhoitajiksi koulutetaan ihmistä 4 vuotta. Hän kykenisi ottamaan monia lääkärille määriteltyjä töitä, mutta niitä ei anneta, koska lääkäri saa niistä toimenpidepalkkion. Järjetöntä johtamista tapahtuu koko ajan. Ei estä edes lainsäädäntö estä tehtävien siirtämistä lääkäreiltä sairaanhoitajille, mutta kun kallispalkkaiset lääkärit haluavat rahastaa. Samoin sairaanhoitajia tarvittaisiin vähemmän perustason hoitotyössä, jota voisivat tehdä perushoitajat.

Sitten itse asiaan. Minun mielipiteeni on se, että ainoa mahdollisuus tuottaa sote-palvelut järjellisen kustannustehokkaasti olisi peruskuntamalli. Taitaa vain olla niin, että se tulevaisuudessa Kepun johtamassa Suomessa se ei toteudu. Mutta seuraavassa johtamisjärjestelmässä olisi valmistauduttava ottamaan kuitenkin johtava rooli sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksessa, olkoon malli mikä tahansa. Meillä olisi jo valmiina toimintamalli, jossa Oriveden sosiaali- ja terveystoimi tuli mukaan Tampereen organisaatioon. Muiden kuntien mukaantuloon tarvittaisiin ainoastaan kloonausta.

¤ Digitalisaatio

Mitä se digitalisaatio sitten on? Se on pilvipalvelua, jossa ihmiset saavat/joutuvat palvelemaan itse itseään tietokonevälitteisesti. Se tarjoaa oikeastaan rajattomat mahdollisuudet, mutta myös omat vaaransa ihmisen yksityisyyden ja tietosuojan kannalta, mutta on hallittavissa suojattujen yhteyksien avulla. Terveys- ja sosiaalipalveluissa olisi otettava mallia läheltä eli Kelalta. Siellä on panostettu hallittuun itsepalveluun. Melkein kaikki etuudet on saatavilla kellon ympäri. Mutta tarjolla on myös henkilökohtaista palvelua. Väistämätöntä muutosta tulee edistää, koska se palvelun saajalle helppoa ja kustannustehokasta. Kunnan tulee kuitenkin huomioida väliinputoajat, älyllisesti heikkolahjaiset ja ikänsä puolesta asiaan kykenemättömät.

¤ Kansalaisyhteiskunnanmuutos: osallisuus ja yhteisöllisyys

Minä näen kansalaisyhteiskunnan yksilön itse itsestään ja lähiyhteisöstään vastuullisena ihmisenä. Koska tällä hetkellä mennään aivan päinvastaiseen suuntaan, on pyrittävä ja ainoana mahdollisuutena kasvattaa ihmisen omia elämisen valmiuksia. Myös kunnan rooli jatkossa tulee olemaan se, että vastuulliset ihmiset ja yksilöt sen jäseninä hoitavat itse omat asiansa melko pitkälle. Kunta luo edellytyksiä, esimerkiksi kompensoimalla kustannuksia, yhteisten asioitten hoitoon. Päätäntävaltaa on tuotava alemmaksi, koska kuten edellä mainitsin, kuntalaiset haluavat itse olla päättämässä. Kunta päättää, miten toimintaa järkevän suunnitelman mukaan tuetaan. Kansalaisyhteiskunta huolehtii myös vanhuksensa, lapset ja muut apua tarvitsevat. Ketään ei jätetä heitteille.

¤ Palvelutarpeiden eriytyminen ja muuttuminen

Ei kansalaisten palvelutarpeet sinänsä mihinkään muutu, tarvitaan puhdasta vettä, ajettavia teitä, hoivaa ja kulttuuria. Digitalisaaton myötä kunnalla on mahdollisuudet tarjota paljon enemmän vaihtoehtoja kuin nykymallissa. Yksilökeskeisyys lisääntyy ja solidaarisuus vähenee. Itsepalvelu lienee ainoa mahdollisuus vastata yksilöllisiin tarpeisiin.

¤ Globalisaatio

Tämä on suurempi haaste niin Tampereelle, Suomelle kuin koko Euroopalle. Miten taistella sellaisia yhteiskuntien kanssa, jossa tehdään 12 tuntia töitä 6 päivänä viikossa ja palkkakulut ovat murto-osa meikäläisestä palkkatasosta. Ainoa mahdollisuus on ”viisas yhteiskunta”, jossa koulutuksen ja tutkimuksen kautta hankitaan sellainen osaaminen, joka ei ole bulkkitavaraa. Toisaalta työn tekeminen on kansalaisvelvollisuus, josta ei voi laistaa, jos työtä on tarjolla.                                             

¤ Onko Tampereella pormestarimalli myös jatkossa?

En ala populistiksi ja ehdota kansan valitsemaa pormestaria. Valtuusto valitkoon ammattijohtajan eli kaupunginjohtajan, puoluepoliittinen sitoutuneisuus ei ole este, mutta lieneekö millään valtuustolla varaa valita epäpätevää! Itse asiassa Tampereella on tälläkin hetkellä kaupunginjohtaja, nimike on vain johtaja. Pormestari toimii hänen rinnallaan poliittisena johtajana. Samanlainen yhdistelmä voisi mielestäni jatkaa.

¤ Minusta tilaaja-tuottaja-mallissa on enemmän positiivista kuin kielteistä. Se on tuonut kustannustietoisuuden ja vertailtavuuden organisaatioon. Tuotantoalueiden erilaisuus olisi paremmin otettava huomioon. Jos ei ole toimivia markkinoida, ei niitä kunnan väkisin kannata luoda. Sote-palveluissa on otettava huomioon valtakunnalliset linjaukset tuottamisesta ja palveluiden järjestämisestä. Eli tilaaja-tuottajamallin riisuttu versio käy. Ja Sote-uudistus riisuu ja vähentää kaupungin organisaatiossa automaattisesti sekä tilaamista että tuotannon johtamista johtokuntien kautta.

¤ Miten asiakaslähtöisyyttä ja elämänkaariajattelua tulisi uudistaa?

Tilaaja-tuottaja-malli on oikeilla jäljillä. Siinä prosesseja on pyritty yhdistämään toimintoja eri tuotantoalueiden välillä. Parempaan lopputulokseen ehkä päästäisiin yhdistämällä prosessien hallintoa ja tilaajia. Elämänkaariajattelua voisi tuoda enemmänkin tilaamiseen, koko kuntalaisen elämän hallintaan liittyviin päätöksiin ja tuotantoa vahvistaa lisäämällä johtokuntien vastuita. Mutta mikä on sitten se omistajan rooli? Se on tällä hetkellä virkamiesvaltaa parhaimmillaan. Samat virkamiehet esittelevät asiat Lijalle ja esittävät tulostavoitteet johtokunnille, usein samasta esittelystä ja tilaaja istuu välissä rahasäkin päällä.  Toiminta näkyy sekavana johtamisena tuotannossa.

¤ Pormestari ja apulaispormestarimallista yleensä

Siirrytään takaisin ammattijohtajiin ja heidän rinnallaan voisi työskennellä isompien ryhmien johtajat palkattuina kokopäiväisesti ja pienempien ryhmien johtajat suhteessa edustettavuuteen. Olkoon heidän nimikkeensä sitten mikä tahansa. Poliittisten johtajien rooli asioitten valmistelussa ja päätöksenteossa sovittaisiin johtosäännöillä, kuten tähänkin asti. Tämä järjestely vahvistaisi kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon demokraattisesti valittujen päättäjien kautta. Kaupungin keulakuvana ja edustajana toimisi edelleen pormestari.

¤ Kuntalaisen rooli

Tulevan yhteiskunnan kansalaisen on pakko nykyistä aktiivisempi ja enemmän itsestään vastuuta ottava. Näen omassa työssäni täysin työhaluttomia ihmisiä, jotka ”sairastuttavat” itsensä välttelemällä tietoisesti niitä terveydenhuollon ohjeita, mitä annetaan. Uskallan väittää, että eläkehakuinen, noin alta nelikymppinen ihminen, joka kärsii liikuntaelinvaivoista, verenpaineesta ja sokeritaudista sekä painaa toista sataa kiloa, tekee tietoisesti valinnan, haluaako hän työskennellä ja elää terveenä vai heittäytyä harhaan onnellisesta elämästä eläkkeellä tai sosiaaliturvan varassa. Kuntalaisten on asumisyhteisössään ja kaupunginosissaan otettava enemmän vastuuta ympäristön siisteydestä, riitojen ratkaisusta ja turvallisuudesta. Turvallisuuteen liittyy myös vanhusten perään katsominen ja lasten kasvatus, rajojen opettaminen. Näihin kunta osoittaa tarvittavat taloudelliset mahdollisuudet. Ja varmaan on paikallaan isoista taloudellisista hankkeista käydä neuvoa antava äänestys. Se on puolueiden oma taidonnäyte kanavoida ihmisten mielipiteet tahtomalleen kannalle.
Esa Kanerva